TEL. +48 22 723 0 777
Służymy polskiemu jeździectwu i hodowli od 1990r. TEL. +48 22 723 0 777
artykuł

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

w MGZ GAMA Sp. z o.o.

Wszelkie oświadczenia woli w zakresie praw do ochrony danych osobowych

prosimy kierować na adres: mg@mgzgama.pl

MGZ Gama Sp. z o.o. , Coverholder at Lloyd’s nr 109435AJS, z siedzibą ul. Reja 8, 05-9820 Piastów, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000183190, NIP 527-22-06-161, zarejestrowaną w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod numerem 11116295/A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w skrócie Rozporządzeniem RODO informujemy, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest MGZ Gama Sp. z o.o.,

Pana/i dane przetwarzane są w następujących celach:

a) Kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta, e-mail oraz telefon) w celu informowania o aktualnej ofercie ubezpieczeń i zmianach dokonywanych w tej ofercie;

b) Kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta, e-mail oraz telefon) w celu obsługi w zakresie:

• zapytań ofertowych,

• obsługi zawartych umów ubezpieczenia,

• zasad współpracy, w odniesieniu do agentów i brokerów

• systemu wynagrodzeń i rozliczeń, w odniesieniu do agentów i brokerów

• obsługi szkód

3. Pana/i dane są przetwarzane za Pana/i zgodą wyłącznie w celach wskazanych powyżej.

4. Pana/i dane przekazywane są wyłącznie podmiotom, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uprawnione są do ich otrzymania i dalszego ewentualnego przetwarzania np. Syndykaty zrzeszone w Society of Lloyd’s, Agencje Zarządzające w Society of Lloyd’s, Lloyd’s Polska sp. z o.o., TUiR Warta S.A., PZU, Komisja Nadzoru Finansowego, Policja, Prokuratura itp.

5. Bez podania tych danych niemożliwa jest współpraca z MGZ Gama i udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądać w każdym czasie ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie nie ma ono wpływu na Pana/i prawa wynikające z wcześniej zawartych umów ubezpieczenia lub umów o współpracę.

8. Pana/i dane przetwarzane są przez okres współpracy z MGZ Gama, a w sytuacji jej zakończenia dane te są przechowywane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

9. Jeżeli uzna Pan/i, że Pana/i dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa lub wyrażoną zgodą ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Pełna informacja RODO dla potencjalnych klientów MGZ Gama

Pełna informacja RODO dla aktualnych klientów MGZ Gama